Portal del Proveïdor
Ajuntament d'Albal
Avís Legal

Avís Legal

Este Portal té per objecte posar a la disposició dels usuaris tota classe de servicis i informacions relacionades amb l`Ajuntament d`Albal de manera totalment gratuïta.

L`usuari d`este Portal haurà d`acceptar les presents condicions i termes d`ús que tenen caràcter vinculant, entenent-se que el simple ús d`estes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Estes condicions i termes d`ús tindran una vigència indefinida, reservant-se l`Ajuntament d`Albal el dret a modificar-les.

L`usuari accedirà al Portal i en farà ús del contingut conforme a la legalitat vigent a cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L`usuari no podrà usar el present web amb cap finalitat o propòsit que siga il·legal o estiga prohibit per les presents condicions d`ús, queda prohibida qualsevol actuació en perjudici de l`Ajuntament d`Albal  o de tercers.

Especialment l`usuari no podrà accedir al Portal de manera que danye, deteriore, inutilitze o sobrecarregue els servicis i/o informació oferta, no podrà interferir l`ús d`estos servicis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l`accés ni accedir a llocs, servicis, sistemes informàtics del Portal o a xarxes connectades al Portal sense autorització quan esta siga preceptiva per a l`accés, ni mitjançant actes d`intrusió(hacking) o per qualsevol un altre mitjà no autoritzat.

L`Ajuntament d`Albal es reserva el dret a suspendre temporalment l`accés al portal, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.